Poistenie majetku

Poistenie nehnuteľnosti

Poistenie vybavenia a zásob

Poistenie strojov a elektronického zariadenia

Poistenie prepravy tovaru, zásielok

Poistenie peňazí a cenín

Poistenie výpadku prevádzky

Poistenie zvýšených nákladov

Poistenie majetku firiem

Poistenie majetku v rámci podnikania je ideálnou formou, ako ho ochrániť pred živelnými či inými nástrahami. Ide o flexibilnú formu poistenia firiem, to znamená, že je možnosť dojednania poistenia podľa individuálnych potrieb a prispôsobiť špecifikám vášho podnikania. Predmetom firemného poistenia sú nehnuteľnosti, hnuteľné veci a zásoby,
ktoré tvoria majetok živnostníka alebo firmy/spoločnosti, respektíve ich prevádzkuje, má v prenájme alebo ich prevzal za účelom vykonania objednanej činnosti, a tým je zodpovedný za ich ochranu. Ďalej sa dá poistiť finančná hotovosť, ceniny, cennosti či cenné papiere. Vďaka jednej poistnej zmluve je možné poistiť všetky predmety, ktoré sa na poistnom trhu poistiť dajú a tým zabezpečiť ochranu svojho podnikateľského majetku.

Poistenie v Bratislave

Poistenie majetku

Základné poistiteľné riziká

Rovnako je možné do poistnej zmluvy v rámci poistenia firiem uviesť aj doplnkové riziká od víchrice, krupobitia cez krádež až po vandalizmus.

Poistenie nehnuteľnosti

Nehnuteľnosti patria k najdôležitejším majetkom každej firmy, u prenajímaných objektov aj zdrojom príjmu z prenájmu. Popri budovách spadá do poistenia nehnuteľností aj poistenie rôznych vedľajších a pomocných stavieb, rovnako aj oplotenia či spevnených vonkajších plôch.

Poistenie rozostavaných stavieb

Klasické poistenie majetku firiem nechráni jednotlivé nehnuteľnosti v priebehu rekonštrukcií alebo väčších opráv. Avšak aj tu môžu vzniknúť rôzne riziká spojené s poveternostnými vplyvmi a možnými haváriami. Pre takéto situácie je potrebné poistenie rozostavaných stavieb, ktoré rieši škody spojené práve s výstavbou.

Poistenie vybavenia a zásob

Ide o druh majetkového poistenia, ktorý sa vzťahuje na vecné škody vzniknuté na hnuteľných veciach a inom majetku. Pod hnuteľnými vecami sa chápu:
• prevádzkové veci – nábytok, zariadenia, výpočtová a kancelárska technika
• výrobné zariadenia – stroje, prístroje a nástroje

Hnuteľné veci a zásoby sú spolu s nehnuteľnosťami najčastejšie poisťovanými položkami majetku firiem. Náhradu škody v prípade poškodenia alebo zničenia je potrebné zabezpečiť pre vlastný majetok, ale rovnako aj pre cudzie veci (prevzaté či požičané).

Poistenie strojov a elektronického zariadenia

Poistenie strojov a elektroniky (technické zariadenia, počítačové servery, obrábacie stroje, kompresory, turbíny, stavebné alebo poľnohospodárske stroje) chráni pred nebezpečenstvami ako požiar alebo povodeň, ale rovnako aj pred poškodením alebo zničením z dôvodu technickej havárie. Poistenie strojov uhradí náklady spojené s opravou či kúpou nových strojov a zariadení.

Poistenie prepravy tovaru, zásielok

Pri preprave tovaru či zásielok je dobré preskúmať vzájomné zmluvy medzi vami a druhou stranou a presne určiť, kedy a ako prechádza na vašu firmu nebezpečenstvo škody na tovare. Prechod nebezpečenstva medzi predávajúcim a kupujúcim upravujú v medzinárodnom obchode jednotné podmienky INCOTERMS.

Poistenie peňazí a cenín

Peniaze a rôzne ceniny sú väčšinou ošetrené samostatnou doložkou v poistných zmluvách a poisťujú sa primárne proti odcudzeniu. Poistenie peňazí sa zvyčajne skladá z poistenia vo firemných priestoroch (pokladne, trezory) a pri preprave.

Poistenie výpadku prevádzky

Poistenie výpadku prevádzky je určené pre podnikateľov, ktorí chcú ochrániť svoje podnikateľské aktivity pred finančnými stratami v dôsledku prerušenia prevádzky.

Poistenie výpadku prevádzky je možné uzavrieť proti rovnakým nebezpečenstvám ako v prípade poistenia majetku: proti požiaru, proti povodni alebo ostatným živelným nebezpečenstvám, proti strate predpokladaného zisku v dôsledku stavebnej havárie a oneskorenia, začatia prevádzky pre prípad havárie na strojovom alebo elektronickom zariadení.

Druhy prerušenia prevádzky

Poistenie výpadku prevádzky je určené pre podnikateľov, ktorí chcú ochrániť svoje podnikateľské aktivity pred finančnými stratami v dôsledku prerušenia prevádzky.

Poistenie zvýšených nákladov (insolventnosti)

Poistenie zvýšených nákladov je vhodné pre niektoré oblasti podnikania. Z tohto poistenia môžete platiť náklady na prenájom, spotrebu paliva či náhradné priestory v prípade požiaru. Po vzniku škody je možné pokračovať v podnikateľskej činnosti len v prípade vynaloženia osobitných nákladov.

Kontaktujte nás

Potrebujete pomôcť alebo poradiť s výberom služby, jej kalkulácie alebo s čímkoľvek iným? Napíšte nám, sme tu pre vás.

Slahucková Lenka

Ing. Lenka Slahúčková
Samostatný finančný agent
0903 431 223
slahuckova@poistisa.sk

LS invest

Mgr. Lukáš Slahúčka
Podriadený finančný agent
0904539618
slahucka@poistisa.sk

POISTISA s. r. o.
IČO: 47935642 DIČ: 2024149699

Bajkalská 22 (budova hotela Aston)
821 09 Bratislava